Endring i det «virkelige liv» (dvs slik det blir i din organisasjon)

Vellykkede endringer skjer når vi kan utvikle og vedlikeholde en kontekst (kultur) som fremmer læring og mestring.

Det er først når utviklingsfokuset dreier fra ensidig endring av individet til også å innbefatte endring av kontekst, dvs kultur, at vi kan forvente reell endring og oppnåelse av resultatmål (KPI).

Endringsprosessen «F.E.I.L»

F.E.I.L” er en helhetlig atferdsøkonomisk prosess som reduserer variasjon i prestasjoner gjennom utvikling av en lærende mestringskultur.

F.E.I.L” står for  — “Første Erfaring I Læring” — og antyder en dreining av fokus fra resultat og prestasjon til læring og mestring, og at vi alle må ut av komfortsonen – og FEILE, først for å kontinuerlig forbedre våre resultater.

F.E.I.L” har fire faser:

Fase 1 – FAKTA (kartlegging)

Kartlegging av eksisterende leder-, team eller organisasjonskultur.

Vi benytter både kvalitative (intervjuer) og kvantitative (online spørreskjema) metoder i kartlegging og analyse av bl.a. variasjon i KPI og dagens «dyttere» (hva er det i organisasjonen som hemmer eller fremmer læring, mestring og vekst?)

Metode: Intervjuer

Fase 2 – ERKJENNELSE (forstå og akseptere)

Etter kartleggingen samles ledergruppen i samlinger for å evaluere resultatene, samt få tilføring av atferdsøkonomisk kunnskap, innsikt og verktøy.

I denne fasen er fokus på forståelse og aksept av de atferdsøkonomiske prinsippene med spesielt fokus på lederrollen som kulturskaper.

Metode: Workshops

Fase 3 – INTENSJON (mål og beste praksis)

Design av endringsprosessen med spesiell vekt på å definere målbare KPI’er og dyttere.

I strategimøter vil følgende bli klarlagt: Beste praksis, kunde- og lederstandard, hypoteser og dyttere.

Metode: Workshops

Fase 4 – LÆRING (trening og læring)

Gjennom et systematisk program for trening og læring i hverdagen vil ledere og team øve på ny atferd og «F.E.I.L’e» seg frem til suksess. Fordi vi utelukkende arbeider med prosesser som beviselig virker, er denne fasen delt i to:

Del 1 :  — Pilotfase i 3 måndeder — Etablere læringsarenaer — Teste hypotesen –Evaluere effekten

Del 2:  Utrulling til en storskala prosess for hele organisasjonen hvis piloten viser positiv effekt

Avhengig av aksept fra kunde etter fase 2, blir det tatt en “go-no-go” beslutning om å gå videre til Fase 3 og 4.